Love og regler

Publiceringsdato | Skrevet af Stig Larsen | Udskriv | Email | Visninger: 175
Love for Gørlev Sportsfiskerforening

§1 Navn og hjemsted

Stk.1: Foreningens navn er Gørlev Sportsfiskerforening.

Stk.2: Stiftet den 16.marts 1978.

Stk.3: Søkrogen 4 4281 Gørlev ( den gamle sportsplads).

§2

Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage sportsfiskerens interesser ved at skaffe medlemmerne de bedste betingelser for fiskeri i salt- og ferskvand.

Desuden er det foreningens formål gennem oplysende virksomhed, at arbejde for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur.

 

§3

Medlemsforhold:

Stk.1: Der kan optages medlemmer, der har fast bopæl i Danmark.(junior under 18 år skal have værves underskrift)

Bestyrelsen kan dog undtagelsesvis godkende andre

Stk.2: Indmeldelse sker ved henvendelse til formand/kasseren ved indmeldelse betales kontingent for det resterende del af året samt et fastsat indskud. junior er dog fritaget for indskud.

Stk. 3: medlemskabet giver adgang til GSF´s arrangementer og faciliteter efter de af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk.4: Foreningen er tilsluttet Danmarks sportsfiskerforbund, hvorfra medlemmerne modtager de fordele som forbundet  kan tilbyde.

Stk.5: Medlemmer optages som juniormedlem til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 18 år.

Stk.6: Bestyrelsen kan efter indstillinger udpege æresmedlemmer,og tilbage trække dem igen. Æresmedlemmer kan frit vælge om de ønsker medlemskab af Danmarkssportsfiskerforbund.

Stk.7: familiemedlemskab kan opnås ved fælles bopæl, de betaler kun et indskud.

Stk.8: Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.

Stk.9: Årskontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk.10: bestyrelsen er bemyndiget til at lade kontingentet stige med max 10% i forhold til året før. Stigninger udover 10% skal godkendes på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær. Bestyrelsen kan derudover fastsætte gebyr på under 500,- 

Stk.11: Kontingentet opkræves helårligt og betales senest d. 15 december for at opretholde medlemskabet. Medlemmer der ikke har betalt kontingent bliver automatisk ekskluderet fra foreningen d.1 januar.

Stk.12: Medlemskab kan generhverves ved at indbetaling af det skyldige beløb.

Stk.13: udmeldelse kan kun ske ved henvendelse skrifteligt til kasseren med en måneds varsel til d. 1 januar.

Stk.14: ved fiskekonkurrencer er kun almindeligt grej tilladt, dvs. stang, spinner, hjul, pirk, fluer, wobler samt agn.

Stk.15: Overtrædelse af foreningens love kan medføre eksklusion, der foretages af bestyrelsen.

Stk.16: Afgørelsen for omhandlede eksklusion kan indankes på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.17: Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeri i foreningens fiskevande samt for brug af foreningens materiel.

Stk.18. Det er foreningens medlemmer forbudt ved overbud, eller på usportslig vis, at erhverve elller søge at erhverve fiskevande, der tilhører andre medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforening.

§4

Generalforsamling.

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk.2:  Ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned i klubhuset.

Stk.3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for pågældende år.

Stk.4: Junior har stemmeret fra de er fyldt 14.år.

Stk.5: stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes stemmer vægtes lige.

Stk.6. beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.

Stk.7: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.8: Beslutninger der omhandler lovændringer og opløsning af foreningen kan kun vedtages på den ordinær generalforsamling, og kun hvis 2/3 af foreningens medlemmmer stemmer herfor. Repræsenterer de fremmødte medlemmer ikke nævnte 2/3, kan lovændringer eller opløsning vedtages på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§5

Indkaldelse til generalforsamling:

Stk.1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres via klubbladet/hjemmeside eller brev.

Stk.2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk.3: generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

Stk.4: Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

 1. valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller.
 3. Bestyrelsen/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Valg af kasserer (på lige år) (Formand på ulige år).
 6. Valg /nedsættelse af udvalg.
 7. Valg af Bilagskontrolater
 8. Valg af Bilagskontrolant suppleant.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Indkomne forslag.
 11. Evt.

 

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling:

Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det eller når mindst 10 medlemmer skrifteligt begærer det for bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel og skal indholde en dagsorden for generalforsamlingen.

Stk.2: Enhver beslutning på den ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, så længe 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§7

Foreningens daglige ledelse.

Stk.1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som er valgt på generalforsamlingen.

Stk.2: på generalforsamlingen vælges en formand, en kasserer og 2 Bilagskontrolanter samt 1 bilagskontrolant suppleant.

Stk.3: Formand for 2 år på ulige år.

Stk.4: Kasserer for 2 år på lige år.

Stk.5: Der vælges desuden medlemmer til de udvalg generalforsamlingen måtte finde nødvendige.

Stk.6: Der tilstræbes at formanden vælges indenfor lokalområdet.

Stk.7: Formand, kasserer og valgte udvalgsmedlemmer udgør bestyrelsen.

stk.8: Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk.9: Over det på bestyrelses- og udvalgsmøderne passerede føres skriftlig referat, der af formanden samles i en protokol.

 

 

§ 8

Tegningsregler:

Stk.1: Foreningen tegnes af formanden.

Stk.2: Ved formandens fravær tegnes foreningen af kasseren.

Stk.3: Kasseren disponere over foreningens økonomiske midler.

Stk.4: Alle former for lån eller gældssætning af foreningen kræver generalforsamlingens godkendelse.

Stk.5: Foreningens kasse må indeholde op til 5000,-

Stk.6: Ved kasserens fravær eller tilbagetrækning før valg, overtager formanden foreningens økonomiske midler indtil ny kasserer er valgt

§9

Hæftelse:

Stk.1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§10

Regnskab og revision.

Stk.1: Foreningens regnskab og kontingent år følger kalenderåret.

Stk.2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut efter bestyrelsens valg.

Stk.3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af Billagskontrolanter, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

Stk.4: Kasseren indkasserer kontingenter og betaler regninger. Hun/Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kasseren udarbejder foreningens årsregnskab.

 

§11

Opløsning:

Stk.1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.

Stk.2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk.3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til andre foreninger på sjælland som varetager sportsfiskernes interesser, bestyrelsen vedtager på dagen, hvilken forening eller foreninger der skal have formuen, den eller de bliver valgt ved simpelt stemme flertal på dagen. 

 

 

 

Revideret d. 8. februar 2018