Love og regler

Love for Gørlev
Sportsfiskerforening

§1
Navn og hjemsted:
Stk.1: Foreningens navn er. Gørlev Sportsfiskerforening.
Stk.2: Stiftet den 16.marts 1978.
Stk.3: Søkrogen 4A 4281 Gørlev (den gamle sportsplads)

§2
Foreningens formål:
Stk.1: Foreningens formål er at varetage sportsfiskernes interesser ved at skaffe
medlemmerne de bedste betingelser for fiskeri i salt og ferskvand.
Stk.2: Desuden er det foreningens formål gennem oplysende virksomhed at arbejde for
udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur.

§3
Medlemsforhold:
Skt.1: Der kan optages medlemmer, Der har fast bopæl i Danmark. (Junior under 18 år
skal have vævres underskrift) Bestyrelsen kan dog undtagelsesvis godkende andre
medlemmer uden for lande grænsen.
Stk.2: Indmeldelse sker ved henvendelse til formand/kasseren ved indmeldelse betales
kontingent for den resterende del af året samt et fastsat indskud.
Stk.3: Medlemskabet giver adgang til GSF`s arrangementer og faciliteter efter de
af bestyrelsen fastsatte regler.
Stk.4: Foreningen er tilslutte Danmarks sportsfiskerforbund, hvorfra medlemmerne
modtager de fordele som forbundet kan tilbyde.

Stk.5: Medlemmer optages som juniormedlem til og med det kalenderår, hvor
medlemmet fylder 18 år.
Stk.6: Bestyrelsen kan efter indstillinger udpege æresmedlemmer, og tilbage trække
dem igen. Æresmedlemmer kan frit vælge om de ønsker medlemskab af Danmarks
sportsfiskerforbund.
Stk.7: familie medlemskab kan opnås ved fælles bopæl, de betaler kun et indskud.
Stk.8: Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.
Stk.9: Årskontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Stk.10: Bestyrelsen er bemyndiget til at lade kontingentet stige med max 25% i forhold
til det fastlagte på generalforsamlingens, Stigninger udover 25% skal godkendes på den
ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær, Bestyrelsen kan derudover
fastsætte gebyrer på under 1000 kr.
Stk.11: kontingentet opkræves helårligt og betales senest d.15. december for at
opretholde medlemskabet. Medlemmer der ikke har betalt kontingentet bliver automatisk
ekskluderet fra foreningen d.1 januar.
Stk.12: Medlemskab kan generhverves ved indbetaling af det skyldige beløb inkl.
gebyrer.
Stk.13: Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren med en måneds varsel til d.1
januar.
Stk.14: Ved fiskekonkurrencer er kun almindeligt grej tilladt, dvs. stang, spinder, hjul,
pirk, fluer, wobler samt agn.
Stk.15: Overtrædelse af foreningens love kan medføre eksklusion, der foretages af
bestyrelsen.
Stk.16: Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeri i
foreningens fiskevande samt for brug af foreningens materiel.
Stk.17: Det er foreningens medlemmer forbudt ved overbud eller på usportslig vis at
erhverve eller søge at erhverve fiskevande, der tilhøre andre medlemmer af Danmarks
Sportsfiskerforbund.

§4
Generalforsamling:

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.
Stk.3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt
kontingent for pågældende år.
Stk.4: Juniorer har stemmeret fra det fyldte 14. år.
Stk.5: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og
medlemmernes stemmer vægtes lige.
Stk.6: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.
Stk.7: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.8: Beslutninger der omhandler lovændringer og opløsning af foreningen kan kun
vedtages på den ordinær generalforsamling, og kun hvis 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor. Repræsenterer de fremmødte medlemmer ikke nævnte 2/3, kan
lovændringer eller opløsning vedtages på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling. Når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§5
Indkaldelse til generalforsamling:
Stk.1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med
indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres
via klubbladet/hjemmeside/eller brev.
Stk.2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i formanden
hænder senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stk.3: Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.
Stk.4: Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetæller.
3.Bestyrelsens/formandens beretning.
4.Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5.Valg af kasserer (på lige år) (Formand på ulige år)
6.Valg/nedsættelse af udvalg.
7.Valg af Bilagskontrollanter.
8.Valg af Bilagskontrollant suppleant.
9.Fastsættelse af kontingent.
10.Indkomne forslag.
11.Evt.

§6
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det eller når
mindst 10 medlemmer skriftligt begærer det for bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med
mindst 14 Dage varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.
Stk.2: Enhver beslutning på den ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt
stemmeflertal, så længe 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§7
Foreningens daglige ledelse:
Stk.1:Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som er valgt på
generalforsamlingen.
Stk.2: På generalforsamlingen vælges en formand, en kasserer og 2 Bilagskontrollanter.
Samt Bilagskontrollant suppleant.
Stk.3: Formand for 2 år på ulige år.
Stk.4: Kasserer for 2 år på lige år.
Stk.5:Der vælges desuden medlemmer til de udvalg generalforsamlingen måtte finde
nødvendige.
Stk.6: Der tilstræbes at formand vælges inden for lokalområdet.

Stk.7:Formand, kasserer og En person fra hver et underudvalg udgør bestyrelsen,
Underudvalg vælger selv en person der sider i bestyrelsen.
Stk.8:Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Stk.9: Over det på bestyrelses- og udvalgsmøderne passerede føres skriftlig referat, der
af formanden samles i en protokol.

§8
Tegningsregler:
Stk.1:Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Stk.2:Ved formandens fravær tegnes foreningen af kassereren ind til nye formand er
blevet valgt.
Stk.3:ved kassererens fravær tegnes foreningen af formanden ind til nye kasserer er
blevet valgt.
Stk.4:kassereren disponere over foreningen økonomiske midler.
Stk.5: Alle former for lån eller gældsætning af foreningen kræver generalforsamlingens
godkendelse.
Stk.6: Foreningen kasse må indeholde op til kr.5000,-
Stk.7: ved kassererens fravær eller tilbagetrækning før valg, overtager formanden
foreningens økonomiske midler ind til nu kasser er valgt.

§9
Hæftelse:
Stk.1:Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.

§10

Regnskab og revision:
Stk.1:Foreningens regnskabs-og kontingent år følger kalenderåret.
Stk.2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut efter bestyrelsen
valg.
Stk.3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to
Bilagskontrollanter. som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk.4:Kassereren inkasserer kontingenter og betaler regninger. Han/Hun fører regnskab
over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige
økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§11
Opløsning:
Stk.1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling /ekstraordinær
generalforsamling som er indkaldt med dette for øje.
Stk.2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige
foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at
indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan
vedtagesmed 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stk.3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til andre foreninger
på Sjælland som varetager sportsfiskernes interesser, bestyrelsen vedtager på dagen
hvilke forening eller foreninger der skal have formuen, den eller de bliver valgt ved
simpel stemme flertal på dagen.

Revideret d.27. oktober 2022.